Semalt hünärmeni, sanly marketingde iň erbet 5 soragy kesgitleýär

Internet dünýäsinde bolup geçýän wakalardan habarly bolmak, ýaşamagyň ýeke-täk usulydyr. Satyjy we sosial media strategi hökmünde häzirki tendensiýalar we soňky günlerde nämeler bilen tanyş bolmaly. Müşderileriň köpüsini kanagatlandyrmalydygyňyz üçin möhümdir. Aslynda, ähli SEO we marketing çeşmelerine girip bilmezligiňiz mümkin, emma müşderileriňizi kanagatlandyrmak üçin olaryň birnäçesine girmeli bolarsyňyz. Kämahal, iň täze we ösen marketing usullaryny ulanmak soralmagy mümkin. Dogrusyny aýtsak, internetde üstünlik gazanmak isleseňiz, esasy mazmun marketing strategiýalaryna we usullaryna göz aýlamaly.

Semalt” -yň ýokary hünärmeni Iwan Konowalow bu ýerde strategiýanyň tabşyryklaryny ýerine ýetirýän wagtynda bermeli däl bäş soragyny paýlaşýar.

Sorag 1. Wideolarymy we mazmunymy wirusly edip bilersiňizmi?

Dogrymy aýtsam, wideolaryňyzy we mazmunyňyzy birnäçe sekundyň içinde wirusa çykarmak hiç kim üçin mümkin däl. Wirus bolup biljekdigini we nämäniň laýyk däldigini diňe birnäçe marketologlar we sosial media hünärmenleri çaklap bilerler. Wirusa girmek, wideolaryňyzyň we mazmunyňyzyň täsirli, maglumat beriji we täsirli bolmalydygyny aňladýar. Mazmunyňyzyň sosial mediýada wirus boljakdygyny ýa-da 24 sagadyň içinde näçe gezek görüp boljakdygyny ölçemek öňünden aýdyp bolmajak we mümkin däl. Doeke-täk etmeli zadyňyz, maksatly diňleýjilere gymmatly we maglumat beriji zatlar bermekdir. Ine, islenýän netijeleri görüp bilersiňiz.

Sorag # 2 30 günden soň näçe ösüşi görerin?

Mazmuny satýanlar organiki gözleg netijeleriňizi gowulaşdyrmaga ünsi jemleýärler, şonuň üçin bu meseleleri ýerine ýetirmek üçin näçe gün gerek boljakdygyny hiç haçan soramaly dälsiňiz. Käwagt, birnäçe sagadyň dowamynda islenýän netijeleri berip bilerler, beýleki wagtlarda web sahypaňyza köp sanly pikir döredip bilmezligi mümkin. Bir-iki aýdan jadyly netijelere garaşmaly däl we mazmun satyjysy öz işini ýerine ýetirmezden birnäçe hepde garaşmaly däl.

3-nji sorag. Haçan web sahypamy ýa-da birinji sahypada açar söz garaşmaly?

Web sahypaňyzy mahabatlandyrýan wagtyňyz üns bermeli köp zat bar. Mazmunyňyzyň näderejede gyzyklanýandygyna, maksatly diňleýjiňiziň kimdigine we näçe açar söz we sözlem ulanandygyňyza bagly. Mazmuny marketing strategiýalaryny meýilleşdirmek barada aýdylanda, açar sözlere ünsi jemlemeli, ýöne mazmunda doldurmaň. Google gözleg motorlaryny özüne çekiji mazmun bilen nädip öwrüp boljakdygy barada dürli täzelikleri hödürledi. Gözleg motorlary, gysga guýruk we uzyn guýruk açar sözlerini ulanýançaňyz, sahypaňyzy gowy dereje alyp bilmez.

Sorag # 4 Näme üçin sosial media saýtlary gerek?

Tomaşaçylaryňyz “Facebook”, “Twitter”, “LinkedIn” we beýleki sosial media ulgamlaryny ulanmasa-da, sahypaňyz üçin aýratyn profiller döretmeli. Mundan başga-da, mazmun satyjyňyzdan ýa-da strategiňizden sosial ulgamlaryň bir işiň dowam etmegi üçin näme üçin möhümdigi barada hiç zat soramaly dälsiňiz, bu platformalar bolmasa. Käbir tomaşaçylar beýlekilerden has işjeňdir: bu, adamlaryň ýerleşýän ýerlerine garamazdan hemişe sizi gözleýändigini aňladýar. Mysal üçin, “Facebook” -da 1,4 milliondan gowrak işjeň ulanyjy bar, “Twitter” aýda 300 milliondan gowrak ulanyjydan peýdalanýar we “LinkedIn” hasaba alnan 330 milliondan gowrak agzasy bilen meşhurdyr.

Sorag # 5 Näme üçin myhman ýazgylaryny ulanmaýarsyňyz?

Iň soňkusy, iň azyndan, mazmun satyjysynyň näme üçin zatlaryňyzy mahabatlandyrmak üçin myhman ýazgylaryny ulanmaýandygyny hiç wagt soramaly dälsiňiz. Bu ýerde size özüňizden has gowy bilýändigini we sahypaňyzy tertipleşdirmek üçin ak şlýapa SEO strategiýalaryny ulanmak isleýändigini aýdaýyn. Myhman ýazgylary spam web sahypalary we gara şlýapa SEO taktikasy bilen baglanyşykly, şonuň üçin olar bilen gitmegiň zerurlygy ýok.